Załącznik nr 2.

 

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

/Imię i Nazwisko oraz adres konsumenta/

                                                                                    ……………………………………

                                                                                    ……………………………………

                                                                                    ……………………………………

                                                                                    /Nazwa i adres Sklepu/

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

Data zawarcia umowy*/odbioru* - …………………………………………………………………………….. .

 

 

 

_______________________________________

(Podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data i miejscowość - ……………………………………………….

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić